• Singapore 5
  • Singapore 4
  • Singapore 3
  • Singapore 2
  • Singapore
உலகத் தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம் (உத்தமம்)) is a non-profit, non-governmental nodal organization for colloboration among professionals, enthusiasts, government entities, and other international organizations working in the development and standardization of information technology for Tamil language.INFITT conducts regular technical conferences related to Tamil computing, which attract active participation from international researchers and professionals.
Join with us / Renew membership

From The Blog

15வது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாடு அறிவிப்புக்கூட்டம்

இணையத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தமிழ் ...

Recent Work

  • tic2015
  • Latest_INFITT_LOGO_2014_2_small